Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

OVERVIEW

     Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition คือ แอพพลิเคชั่นทางธุรกิจสำหรับบริษัทต่างๆ ที่สามารถช่วยในการตัดสินใจได้อย่างเฉลียวฉลาดและรวดเร็ว เป็นการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการแบบ real time ช่วยในการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจโดยใช้หลักการณ์ทางธุรกิจที่ได้ทำการพิสูจน์แล้วว่า เหมาะสำหรับการออกแบบขั้นตอนทางธุรกิจแบบใหม่ที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น รองรับนวัตกรรมใหม่ เพื่อที่จะเป็นผู้นำในตลาดการแข่งขัน

    Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations สามารถช่วยพัฒนาให้ธุรกิจเติบโตไปข้างหน้า สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านระบบ cloud ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดและยืดหยุ่น รองรับธุรกิจทุกขนาดและขยายขนาดธุรกิจในอนาคต

CLOUD SERVICES

    Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญทาง IT ในการจัดการความเติบโตทางธุรกิจ ลดความเสี่ยง พัฒนาความสามารถในการผลิตภายในองค์กร และส่งมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้า ผ่านทางเครื่องมือที่หลากหลาย ซึ่งพัฒนาความรวดเร็วในการทำธุรกิจ ในขณะที่ประเมินค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบที่คล่องตัวภายใต้การรักษาความปลอดภัยตามที่องค์กรสมัยใหม่ต้องการ

PRODUCT CAPABILITIES

FINANCIAL & ACCOUNTING

Finance

      ระบบการเงิน ที่รองรับการบันทึกรายการทางการเงินที่รวดเร็วและถูกต้อง รองรับองค์กรได้ไม่จำกัด ทั้งแบบองค์กรเดี่ยวหรือองค์กรที่มีบริษัทย่อย จัดการบัญชีต้นทุนภายใน การเปลี่ยนแปลงค่าสกุลเงินและสรุปรายงานต่างๆ เพื่อช่วยควบคุมรายจ่าย ตามนโยบายและทางของบัญชีในองค์กร

General ledger

     ระบบบัญชี ที่ยืดหยุ่นในการออกแบบ ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงและดูแลระบบบัญชี รองรับการใช้ข้อมูลบัญชีร่วมกันระหว่างบริษัท เช่น ผังบัญชีหรืออัตราแลกเปลี่ยน มีระบบ work space สำหรับการปิดบัญชีและติดตามขั้นตอนการปิดบัญชีของทุกๆบริษัทในองค์กรได้

Budget planning

    ระบบควบคุมงบประมาณ ช่วยในการจัดการและปรับเปลี่ยนงบประมาณภายในองค์กรของคุณ รวมทั้งการติดตามงบประมาณที่มีอยู่แบบ real time มีระบบสนับสนุนการตรวจสอบและอนุมัติงบประมาณ รองรับการวางแผนงบประมาณตามโครงสร้างบัญชีหรือมิติทางบัญชีที่ซับซ้อน และสามารถใช้ Microsoft Excel เพื่อออกแบบการวางแผนงบประมาณได้

Financial reporting

    รายงานทางการเงินที่สามารถออกแบบ ปรับแต่งเพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างของผังบัญชีหรือมิติทางบัญชีต่างๆ ซึ่งเป็นรายงานที่สอดคล้องตามรูปแบบข้อบังคับทางการบัญชีมาตรฐาน เช่น งบดุล งบรายได้ หรืองบกระแสเงินสด

Credit and collections

    ระบบเครดิตและการเก็บเงิน ช่วยลดหนี้คงค้างเพื่อลดของความเสี่ยงของหนี้ โดยการใช้ credit and collections workspace ในการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ของลูกค้ารวมถึง credit limit ที่กำหนดไว้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตามหนี้สินจากข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ที่เคยมีส่วนร่วมกับลูกค้าแต่ละราย

Cost accounting

    ระบบบัญชีต้นทุน ที่สามารถทำการติดตามและตรวจสอบต้นทุนขององค์กรในทุกระดับชั้นโดยไม่กระทบกับข้อมูลการเงินอื่นใด สามารถทำการกระจายต้นทุนตามสถิติต่างๆ หรือกำหนดเงื่อนไขในการกระจายต้นทุนได้

MANUFACTURING

Material and capacity planning

    การวางแผนสินค้ากำลังการผลิต ช่วยในการวางแผนของสินค้า การ forecast และ การจัดงานที่เหมาะสม สามารถจำลองการวางแผนสินค้าและกำลังการผลิตได้ สามารถคำนวณวันที่ได้รับสินค้า available-to-promise (ATP) หรือวันที่สามารถทำการผลิต capable-to-promise (CTP) โดยใช้ข้อมูลจากขั้นตอนการผลิตที่กำหนดค่าไว้ทั้งแบบกำลังการผลิตจำกัดและไม่จำกัด

Production scheduling and sequencing

    การจัดการงานผลิต สามารถที่จะจัดการ การวางแผนงานผลิตได้ในเงื่อนไขของกำลังการผลิตแบบจำกัดและไม่จำกัด รวดเร็วและง่ายดายในการวางแผนการผลิตด้วยการ drag & drop บนระบบ Gantt chart ช่วยแก้ปัญหางานที่เกินกำลังการผลิตด้วยฟังก์ชั่นการกระจายงานไปยังเครื่องจักรทางเลือกอื่น และช่วยให้การวางแผนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในส่วนของระบบกำลังการผลิตเดียวกันขององค์กร

Shop floor control

    การจัดการและควบคุมการผลิต ช่วยในการจัดการและติดตามการปฏิบัติงานของการผลิตในทุกๆกระบวนการ เช่น การบันทึกข้อมูลวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต การบันทึกเวลาเครื่องจักรหรือจำนวนพนักงานที่ใช้ในการผลิต การแสดงตารางงานที่ต้องปฏิบัติในแต่ละวันให้กับพนักงาน เป็นต้น

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Singularity demand and supply connection

    เชื่อมต่อระบบ demand และ supply ไว้เป็นหนึ่งเดียว เชื่อมต่อระบบซื้อ-ขาย โลจิสติก การผลิตและการจัดการคลังสินค้าเป็นหนึ่งเดียว รองรับการจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานระหว่างคลังในบริษัท หรือแม้แต่การจัดการห่วงโซ่อุปทานระหว่างบริษัทในกลุ่ม ด้วยระบบ inter-company

Vendor collaboration

    การร่วมมือกันระหว่างคู่ค้า ระบบที่ให้คู่ค้ามีส่วนร่วมแบบเป็นหนึ่งเดียว เพื่อการรองรับความต้องการของลูกค้า Dynamics 365 for Finance and Operations มีฟังก์ชั่นที่ให้คู่ค้าทำงานกับใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้และข้อมูลสินค้าในคลังที่จัดส่งไป คู่ค้าสามารถที่จะตรวจสอบ ทำการยอมรับหรือปฏิเสธการสั่งซื้อ ตรวจสอบสถานะของใบแจ้งหนี้ และการชำระเงินผ่านทางออนไลน์ โดยผู้ใช้สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ และอัพโหลดเอกสารใบแจ้งหนี้ผ่านช่องทางที่กำหนดได้

Inventory management

     การจัดการสินค้าคงคลัง ติดตามสินค้าคงคลังในมุมมองมิติต่างๆ เช่น คลังสินค้า โกดังสินค้า สถานที่ เบอร์พาเลท หมายเลขล็อต หรือแม้แต่หมายเลขซีเรียล ซึ่งในตัวสินค้ามีระบบต้นทุนสินค้ารองรับ เช่น ระบบ FIFO, standard cost, moving, and weighted average ที่จะทำให้ท่านได้เปรียบในการควบคุมต้นทุนสินค้า

Multi-site warehouse management

    การจัดการคลังสินค้าในหลายคลัง รองรับการจัดการพื้นที่สำหรับการจัดเก็บสินค้าและวัสดุอุปกรณ์ภายในคลังสินค้า มีระบบ inbound ที่ฉลาดสำหรับการวางแผนการเติมเต็มคลังสินค้าตามโซนสินค้าต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด มีระบบการเลือกสินค้าเพื่อใช้งานตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ และสามารถตรวจสอบสินค้าในคงคลังต่างๆได้แบบ real time

Demand forecasting

    การประมาณการความต้องการ ระบบประมาณการความต้องการ forecast เป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการประมาณการ โดยใช้ข้อมูลจากประวัติการทำรายการ สามารถปรับตัวเลขการประมาณการโดยใช้ Microsoft Excel และนำข้อมูลนั้นกลับเข้าสู่ระบบ Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations ได้

Tracking and tracing

    การตรวจสอบสินค้าคงคลัง รองรับการค้นหาและตรวจสอบประวัติสินค้าคงคลังขององค์กรที่มีความเคลื่อนไหวในองค์กรตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า การผลิต หรือการขนส่ง สามารถตรวจสอบรายการเหล่านี้ได้เป็นราย Lot สินค้าหรือ serial สินค้า สำหรับการค้นหาประวัติคุณภาพของสินค้า คุณลักษณะของสินค้าแต่ละ Lot สินค้าวันหมดอายุและระยะเวลาการเก็บรักษาของสินค้า เป็นต้น

WORKSPACES

Analytical workspaces

    Analytic Workspace เป็นเครื่องมือ dashboard ในระบบ Dynamics 365 for Finance and Operations ที่ช่วยให้เข้าถึงรายละเอียดของข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างง่ายดาย เป็นพื้นที่การทำงานที่สะดวกสบายในรูปแบบ ภาพ กราฟ ตาราง หรือ KPIs ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังหน้าการทำงานได้ ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดจะถูกจัดการเนื้อหาอย่างกระฉับและแสดงข้อมูลแบบ real time ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์สถานะการณ์ของงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเจาะลึกเข้าดูรายละเอียดของงานและลงมือจัดการงานหรือปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที

     ระบบ work space พร้อมใช้งานทันทีระบบ Dynamics 365 for Finance and Operations เช่น เรื่องสินค้าคงคลัง การจัดการการขาย การจัดการค่าใช้จ่าย การอนุมัติใบแจ้งหนี้ การร่วมมือกับคู่ค้า และการควบคุมต้นทุนได้ หรือสามารถที่จะออกแบบ work space เองได้โดยง่ายผ่านเครื่องมือที่ระบบมีให้

MOBILE

Mobile apps

     แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ สามารถเชื่อมต่อธุรกิจของคุณไว้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยแอพพลิเคชั่น Dynamics 365 Finance and Operations ทำให้ท่านสามารถปฏิบัติงานได้ทุกที่ เช่น ท่านสามารถที่จะบันทึกหน้าจองานและอัพโหลดใบเสร็จรับเงินเพื่อแนบไปยังรายงานค่าใช้จ่ายใน Dynamics 365 for Finance and Operations, บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการงบประมาณคงเหลือ แนบใบเสร็จ บันทึกข้อมูลของลูกค้า และรายละเอียดอื่นๆ ตามนโนบายของบริษัท การส่งข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อขอการอนุมัติและสามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับทำการตรวจสอบและอนุมัติใบแจ้งหนี้ในระบบ

KEY BENEFITS

ORGANIZATION INNOVATION

Make smarter decisions

    ช่วยในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ระบบที่รวบรวมข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการปฏิบัติงานในองค์กรไว้ด้วยกัน ทำให้เราสามารถตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลได้แบบ real time ทุกมิติ ช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจที่ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

Transform business faster

    ปรับเปลี่ยนลักษณะธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ช่วยในการปรับปรุงแบบขั้นตอนการทำงานให้ง่ายขึ้น ลดความซ้ำซ้อน โดยไม่กระทบการปฏิบัติงานหลักขององค์กร เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรในการแข่งขันทางธุรกิจ

Grow at your pace

    เติบโตไปข้างหน้า รองรับการเติบโตของธุรกิจ ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนขนาดของระบบที่เหมาะสมกับองค์กร และมีความสามารถที่จะใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา

IMPROVED FINANCIAL PERFORMANCE

Increase profitability

    เพิ่มผลกำไร ขับเคลื่อนให้ผลกำไรเติบโตด้วยระบบการจัดการทางการเงินระดับโลกที่รวบรวมข้อมูลไว้ในศูนย์กลาง ที่ชาญฉลาดและทำการแสดงผลแบบ real time

Reduce operational expense

    ลดค่าใช้จ่ายในการปฎิบัติงาน ลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการอัตโนมัติทางการเงิน การควบคุมงบประมาณ วางแผนงบประมาณ การเชื่อมต่อข้อมูลทางการเงินเพื่อลดความผิดพลาดในการใช้จ่าย

Increase agility

   เพิ่มความคล่องตัว ด้วยความยืดหยุ่นของตัวระบบ ที่สามารถปรับเปลี่ยนระบบได้อย่างง่ายดายตามการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลก เช่น ผังบัญชี มิติการวิเคราะห์ทางบัญชี อัตราภาษี เป็นต้น

Manage assets

     การจัดการสินทรัพย์ สามารถติดตามมูลค่าของสินทรัพย์ได้ทุกช่วงเวลาตั้งแต่การสั่งซื้อจนกระทั่งการเสื่อมสภาพ ช่วยในการลดข้อมูลที่ผิดพลาดของสินทรัพย์ในองค์กร

Boost staff productivity

    เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน – Dynamics 365 for Finance and Operations ช่วยให้พนักงานในการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาด ช่วยจัดลำดับความสำคัญของงานและสามารถทำงานร่วมกับ Office 365 ได้อย่างเป็นรูปแบบเดียวกัน

INTELLIGENT UNIFIED OPERATIONS

Streamline manufacturing processes

    ปรับปรุงขั้นตอนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิตทั้งแบบ discrete, lean, process หรือแบบผสม เชื่อมกับระบบห่วงโซ่อุปทานทุกขั้นตอนเป็นหนึ่งเดียว

Improve manufacturing parameters

    พัฒนาการตั้งค่าต่างๆ ในการผลิต รองรับการปรับแต่งบระบบให้เหมาะสมกับกิจกรรมการผลิตรูปแบบต่างๆ เช่น MTS, MTO, PTO, CTO, และ ETO ซึ่งสามารถตั้งค่าให้แตกต่างกันได้ตามแต่สินค้าแต่ละประเภท

Shorten time to market

    ลดระยะเวลาในการผลิต ระบบ advanced warehouse and logistics management ช่วยในการจัดการวัตถุดิบสำหรับการผลิตจนถึงสินค้าสำเร็จรูป และการขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

Simplify resource management

    การจัดการทรัพยากรให้ง่ายขึ้น ด้วยระบบที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรทั้งหมดภายใต้ระบบเดียวและมีเครื่องมือในการจัดตารางทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ช่วยในการจัดการแผนงานการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้สามารถตรวจสอบกำลังการผลิตได้แบบ real time

Enhance product quality

    ยกระดับคุณภาพของสินค้า ควบคุมคุณภาพของสินค้า ด้วยระบบการรายงานการตรวจสอบคุณภาพแบบ real time ที่สามารถวัดผลและประมินคุณภาพสินค้าตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ทันที

EFFICIENT, AUTOMATED SUPPLY CHAIN

Streamline procurement

   ปรับปรุงการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รองรับระบบการจัดการการซื้อแบบอัตโนมัติที่ช่วยในการลดต้นทุนและการควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่าย

Modernize logistics

    ระบบโลจิสติกที่ทันสมัย การจัดการระบบการเติมสินค้าที่เหมาะสมระหว่างคลังสินค้าและระบบการขนส่งเพื่อช่วยลดต้นทุนของสินค้า

Unify sales and fulfillment

    สนับสนุนระบบการขายและคลังสินค้า เชื่อมต่อระบบการขายและการสั่งซื้อกับระบบทางโลจิสติก การผลิตและคลังสินค้า ได้อย่างไร้รอยต่อช่วยให้มองเห็นภาพรวมแบบของห่วงโซ่อุปทานแบบ 360 องศา

Accelerate order processing

    เพิ่มความรวดเร็วในการขาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วมากขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติ ในกระบวนการขายและชำระเงิน

Gain actionable insights

    ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการดำเนินการ ข้อมูลเชิงลึกจากระบบช่วยในการเข้าถึงและควบคุมการปฏิบัติงานและวางแผนเพื่อลดปัญหาขององค์กรในทุกพื้นที่